മകൻ മാനവ് ആദ്യമായ് പാടിയ ഓണപ്പാട്ടാണ് കേട്ട് അഭിപ്രായം പറയണേ…

ഓണം വന്നോണം വന്നേ-Malayalam song dedicated to Onam which is the biggest festival for all Malayalees. Time to rejoice with family members and friends.
Lyrics: Anil Cherthala
Music: Satheesh Ramachandran
Singer:Manav Satheesh
Animation: Ranjith Raghunath
Chorus:Anuroop SK, Abhiram Gopan, Muhammad Sha,Keerthana,Bhadra,Vishnuja,Mariya and Mayookha
Record & Mix: Hari Krishnamoorthy
Poster Design: Jijo Soman
Produced By: Kondattam Digital Media